Καταστατικό

ΑΡΘΡΟ 5o

ΜΕΛΗ

1) Ο ελάχιστος αριθμός των μελών του Σωματείου ορίζεται σε είκοσι (20). Τα μέλη είναι ισότιμα και δεν επιτρέπονται διακρίσεις σε τακτικά, δόκιμα, πάρεδρα ή άλλες παρόμοιες.

Ο αριθμός των μελών είναι απεριόριστος.

2) Μέλος του Σωματείου μπορεί να εγγραφεί καθένας που συγκεντρώνει τις νόμιμες προϋποθέσεις. Για την εγγραφή απαιτείται αίτηση του ενδιαφερόμενου προς το Διοικητικό Συμβούλιο συνοδευόμενη από πρόταση δύο (2) μελών του σωματείου και έγκριση του Δ.Σ. που παρέχεται σε αποκλειστική προθεσμία εξήντα (60) ημερών. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή, η έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου θεωρείται ότι έχει αυτοδικαίως παρασχεθεί και ο ενδιαφερόμενος έχει εγγράφει ως μέλος του σωματείου την εξηκοστή ημέρα μετά την υποβολή της αίτησης. Για την εγγραφή αυτή εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με αιτιολογημένη απόφασή του να μην εγκρίνει το αίτημα εγγραφής ενδιαφερόμενου ως μέλους του Σωματείου. Κατά της πράξης αυτής ή της παράλειψης έκδοσης διαπιστωτικής πράξης ο ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα να ασκήσει αγωγή στο αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο, με την τακτική διαδικασία είτε για αναγνώριση του δικαιώματος εγγραφής του είτε επιπλέον για την καταδίκη του Σωματείου σε δήλωση βούλησης.

Μετά πάροδο ενός (1) έτους από την εγγραφή τους τα νέα μέλη αποκτούν δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται στα όργανα του Σωματείου ενώ εάν δεν έχουν συμπληρώσει το ένα (1) έτος από την εγγραφή τους μπορούν να συμμετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις με το δικαίωμα μόνο του λόγου.

Η διαγραφή και η αποβολή μέλους αθλητικού σωματείου γίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού και του Αστικού Κώδικα.

3) Η μηνιαία συνδρομή και το ποσό εγγραφής ορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. 

4) Τα μέλη υποχρεούνται να καταβάλουν προς το Σωματείο τις συνδρομές τους. Η παράλειψη καταβολής της μηνιαίας συνδρομής του μέλους για έξη (6) συνεχείς μήνες συνεπάγεται τη διαγραφή του που γίνεται με απόφαση του Δ.Σ. μετά όμως από προηγούμενη έγγραφη ειδοποίησή του.

5) Μέλος που διαγράφηκε για οφειλές συνδρομών προς το Σωματείο δεν ξαναγράφεται χωρίς προηγουμένως να έχει καταβάλει τα οφειλόμενα.

6) Δεν επιτρέπεται να είναι μέλος του Σωματείου μας όποιος εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 3 «Κωλύματα εγγραφής – Περιορισμοί» του αθλητικού νόμου), 2725/1999, όπως ισχύει σήμερα, δηλαδή:

α) Όποιος δεν έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18°) έτος της ηλικίας του.

β) Όποιος έχει παραπεμφθεί στο δικαστήριο για κακούργημα με κλητήριο θέσπισμα σύμφωνα με το Ν. 663/1977 όπως ισχύει κάθε φορά ή με τελεσίδικο βούλευμα ή έχει καταδικασθεί τελεσίδικα για τέλεση κακουργήματος, καθώς και όποιος έχει καταδικασθεί σε βαθμό πλημμελήματος με τελεσίδικη δικαστική απόφαση που εκδόθηκε την τελευταία διετία, είτε σε ποινή φυλακίσεως τουλάχιστον τριών (3) ετών είτε, ανεξάρτητα από το ύψος της ποινής για τα ποινικά αδικήματα του παρόντος νόμου, ή για αδικήματα βίας στους αθλητικούς χώρους, χρήση ή διάθεση ουσιών ή μεθόδων φαρμακοδιέγερσης, κατασκοπεία, κλοπή, υπεξαίρεση, δόλια χρεοκοπία, λαθρεμπορία, φοροδιαφυγή, δωροδοκία, δωροληψία, παραχάραξη, πλαστογραφία, απιστία, απάτη, εκβίαση, έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας και οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών, περί όπλων και περί μεσαζόντων.

γ) Όποιος έχει στερηθεί με τελεσίδικη δικαστική απόφαση τα πολιτικά του δικαιώματα και για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η στέρηση.

δ) Όποιος έχει τιμωρηθεί κατά τις διατάξεις του άρθρου 130 του παρόντος νόμου (Ν.2725/1999) και για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η τιμωρία.

ε) Οι εν ενεργεία και μη εν ενεργεία διαιτητές ομαδικού αθλήματος, μέλη των οικείων συνδέσμων διαιτητών και οι εν ενεργεία προπονητές του οικείου κλάδου άθλησης δεν επιτρέπεται να είναι μέλη του αθλητικού μας σωματείου που καλλιεργεί τον ίδιο κλάδο άθλησης. Δεν επιτρέπεται η υποβολή υποψηφιότητας διαιτητή εν ενεργεία ή μη και η συμμετοχή του σε αρχαιρεσίες αθλητικού σωματείου, ένωσης ή ομοσπονδίας του οικείου αθλήματος για την ανάδειξη διοικητικού συμβουλίου η άλλου οργάνου διοίκησης διαχείρισης ή εκπροσώπησης πριν από την παρέλευση τριών πλήρων ετών από τη διαγραφή του από το μητρώο του συνδέσμου διαιτητών στον οποίο ανήκε. Η ημερομηνία διαγραφής του πιστοποιείται με υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 του προέδρου του συνδέσμου, η οποία πρέπει να συνοδεύει υποβολή υποψηφιότητας.

Η κατά παράβαση της διάταξης αυτής συμμετοχή σε αρχαιρεσίες αθλητικού Σωματείου, Ένωσης ή Ομοσπονδίας και η τυχόν εκλογή είναι αυτοδίκαια άκυρες.

Ως διαιτητές, για την εφαρμογή της διάταξης αυτής, θεωρούνται επίσης οι επόπτες, οι σημειωτές, οι κριτές, οι χρονομέτρες, οι αφέτες, οι παρατηρητές, καθώς και όσοι, με οποιονδήποτε τρόπο, συμμετέχουν σε διαιτητικό έργο ομαδικού αθλήματος,

στ) Οι εν ενεργεία και μη εν ενεργεία διαιτητές, κριτές, χρονομέτρες και όσοι άλλοι συμμετέχουν σε διαιτητικό έργο ατομικού αθλήματος, Μέλη των οικείων συνδέσμων, μπορούν να είναι Μέλη αθλητικού σωματείου που καλλιεργεί τον ίδιο κλάδο άθλησης, δεν επιτρέπεται όμως να είναι Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Εξελεγκτικής Επιτροπής του σωματείου αυτού ούτε να είναι αντιπρόσωποι του σε υπερκείμενες ενώσεις ή ομοσπονδίες. Το κώλυμα του προηγούμενου εδαφίου δεν ισχύει για τους διαιτητές και τους κριτές των αθλημάτων της σκοποβολής, του ζατρικίου (σκάκι), του αγωνιστικού μπριτζ και του αεραθλητισμού.

Αθλητής μπορεί να εγγράφει ως μέλος του αθλητικού μας Σωματείου σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του καταστατικού του, ένα (1) τουλάχιστον μετά την τελευταία συμμετοχή του σε επίσημο αθλητικό αγώνα. Επίσημος αθλητικός αγώνας είναι ο αγώνας που διοργανώνεται από την οικεία αθλητική ομοσπονδία ή διεξάγεται με την έγκρισή της.

η) Κατ’ εξαίρεση, οι αθλητές των αθλημάτων της σκοποβολής, του γκόλφ, του μπιλιάρδου, του μπόουλινγκ, της ορειβασίας και αναρρίχησης, του παγκρατίου (αρχαία ελληνική πολεμική τέχνη πάλη-πυγμαχία), της ιππασίας, του αεραθλητισμού, καθώς επίσης και αθλητές των μηχανοκινήτων και των σχετικών κλάδων άθλησης αυτών μπορούν να εγγράφονται ως μέλη σε αθλητικό σωματείο που καλλιεργεί τον ίδιο κλάδο άθλησης και να μετέχουν στο Δ.Σ. και στα άλλα όργανα αυτού, υπερκείμενων ενώσεων ή της αθλητικής ομοσπονδίας, εφόσον έχουν συμπληρώσει το τριακοστό πέμπτο (35°) έτος της ηλικίας τους. Στην εξαίρεση του προηγουμένου εδαφίου υπάγονται και οι αθλητές των αθλημάτων του ζατρικίου, του αγωνιστικού μπριτζ και της ιστιοπλοΐας ανοικτής θάλασσας εφόσον είναι ενήλικες.

θ) Δεν επιτρέπεται επίσης να είναι μέλη αθλητικού μας Σωματείου το προσωπικό του Σωματείου, για όσο χρόνο διαρκεί η πόσης φύσεως σύμβαση εργασίας του με αυτό και για ένα χρόνο από τη λήξη της, καθώς επίσης και όσοι συνάπτουν σύμβαση με το Σωματείο για παροχή υπηρεσιών ή για εκτέλεση έργου με αμοιβή είτε ατομικά είτε ως ομόρρυθμοι εταίροι είτε ως διαχειριστές ΕΠΕ ή μέλη Δ.Σ. Ανώνυμης Εταιρίας, για όσο χρόνο διαρκεί η σύμβαση παροχής υπηρεσιών ή η εκτέλεση του και για ένα χρόνο μετά τη λήξη, με οποιονδήποτε τρόπο, της σύμβασης ή την παράδοση του έργου, αντίστοιχο. Έμποροι αθλητικών ειδών καθώς και οι μέτοχοι, εταίροι, διαχειριστές και μέλη του Δ.Σ. Αθλητικής Ανώνυμης Εταιρίας και κάθε είδους εμπορικής εταιρείας, εφόσον αυτές έχουν ως αντικείμενο εργασιών τους την εμπορία ή την κατασκευή κάθε είδους αθλητικών ειδών, δεν επιτρέπεται να είναι μέλη Δ.Σ. ή Ε.Ε. Αθλητικού Σωματείου, ούτε να είναι Αντιπρόσωποι του σε υπερκείμενες Ενώσεις ή Ομοσπονδίες. Η απαγόρευση αυτή ισχύει επίσης για όσους διατηρούν πρακτορεία προγνωστικών για αγώνες κάθε είδους, καθώς και για τις συζύγους, τα τέκνα και τους γονείς τους, αλλά μόνο για σωματεία που καλλιεργούν το άθλημα, οι αγώνες του οποίου περιλαμβάνονται στα δελτία προγνωστικών αγώνων που διακινεί το πρακτορείο.

ι) Πρόσωπα στα οποία συντρέχει οποιοδήποτε από τα παραπάνω κωλύματα χάνουν αυτοδικαίως την ιδιότητά τους. Η διαπιστωτική πράξη της έκπτωσης εκδίδεται από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών, αφότου έλαβε γνώση. Σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της ως άνω προθεσμίας, η πράξη εκδίδεται από τον Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού, μέσα στην ίδια ως άνω προθεσμία. Με την ίδια πράξη κηρύσσονται έκπτωτα από το αξίωμα του μέλους του Δ.Σ. τα υπαίτια για τη μη έκδοση της ως άνω πράξης μέλη αυτών, τα οποία αντικαθίστανται κατά τις ισχύουσες διατάξεις.

κ) Σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί να απονέμεται ο τίτλος του επιτίμου, μετά από πρόταση του Δ.Σ. και σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, χωρίς δικαίωμα ψήφου, σε πρόσωπα που έχουν διακριθεί για την προσφορά τους στο Σωματείο ή στον αθλητισμό μπορούν δε να παρευρίσκονται στις Γενικές Συνελεύσεις μόνο με δικαίωμα λόγου.

7) Τα μέλη υποχρεούνται: α) να μετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις και στις εκδηλώσεις του Σωματείου, β) να συμμορφώνονται προς το καταστατικό του Σωματείου.